29. Sobota

Sobota byla posvěcena při stvoření. Byla ustanovena pro člověka již v době, kdy „jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol“ (Jb 38,7). Na světě vládl pokoj, protože země žila v souladu s nebem. „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré“ (Gn 1,31) a s radostí z dokončeného díla odpočinul.

Hospodin v sobotu odpočinul, a proto „sedmý den požehnal a posvětil“ – oddělil jej pro svaté účely (Gn 2,3). Dal ho Adamovi jako den odpočinku. Tento den byl památkou stvořitelského díla, a tedy i znamením Boží moci a lásky. Písmo říká: „On zajistil památku svým divům.“ (Ž 111,4) „Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle.“ (Ř 1,20)

Všechno bylo stvořeno skrze Božího Syna. „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha… Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ (J 1,1-3) Sobota, která je památkou stvořitelského díla, je i znamením Kristovy lásky a moci.

Sobota nám připomíná přírodu a uvádí nás do společenství se Stvořitelem. V ptačím zpěvu, v šumění stromů a hudbě mořských vln můžeme slyšet hlas, který kdysi v klidu ráje rozmlouval s Adamem. Když pozorujeme projevy Boží moci v přírodě, můžeme v ní nalézt útěchu. Slovo, které kdysi stvořilo svět, dává i dnes člověku život. „Bůh, který řekl ‘ze tmy ať zazáří světlo’, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.“ (2 K 4,6)

Tato myšlenka dala podnět ke vzniku písně: „Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou: Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké!“ (Ž 92,5.6)

Duch svatý prostřednictvím proroka Izajáše prohlásil: „Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? … Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jako závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání… ‘Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?’ praví Svatý. ‘K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?’ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: ‘Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo’? Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený… On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.“ „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ „Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.“ (Iz 40,18-29; 41,10; 45,22) Toto poselství je zaznamenané v přírodě a sobota je má stále připomínat. Když Hospodin přikazoval Izraelcům, aby světili jeho soboty, řekl: „Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“ (Ez 20,20)

Sobota byla součástí zákona vyhlášeného na Sínaji. Jako den odpočinku však byla označena už mnohem dříve. Izraelci o ní věděli dávno předtím, než se k Sínaji dostali. Již cestou k této hoře ji totiž zachovávali. Když ji někteří znesvěcovali, Hospodin je napomínal: „Jak dlouho se budete zpěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů?“ (Ex 16,28)

Sobota nebyla určena jen pro Izrael, ale pro celý svět. Člověk s ní byl seznámen již v ráji a stejně jako ostatní přikázání Desatera platí až navěky. Čtvrté přikázání je součástí zákona, o němž Kristus řekl: „Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona.“ (Mt 5,18) Pokud bude existovat nebe a země, bude sobota stálým znamením Stvořitelovy moci. A až na zemi opět rozkvete ráj, budou všichni pod sluncem ctít svatý den Božího odpočinku. „V každý den odpočinku“ se všichni obyvatelé oslavené nové země přijdou „sklonit přede mnou, praví Hospodin“ (Iz 66,23).

Žádné jiné ustanovení, které bylo Židům svěřeno, je neodlišovalo od ostatních národů tolik jako svěcení soboty. Bůh si přál, aby zachovávání soboty bylo znamením toho, že jsou jeho lidem, že se odvrátili od modloslužby a jsou spojeni s ním. Pokud však lidé chtějí zachovávat svatou sobotu, musí být sami svatí. Prostřednictvím víry musí mít účast na Kristově spravedlnosti. Když Bůh Izraelcům přikázal: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý,“ řekl jim také: „Buďte mými muži svatými.“ (Ex 20,8; 22, 30) Jen tak mohla sobota označovat Izrael jako lid, který slouží pravému Bohu.

 

Ježíš a sobotní odpočinek

Když se Židé odvrátili od Boha a přestali si vírou přivlastňovat Kristovu spravedlnost, ztratila pro ně sobota svůj význam. Satan se chtěl vyvýšit a odvrátit lidi od Krista. Snažil se překroutit smysl soboty, protože byla znamením Kristovy moci. Židovští představitelé satanovi pomohli, zatížili Boží den odpočinku břemenem svých nařízení. V Kristově době bylo zachovávání soboty tak převrácené, že svědčilo spíš o lidském sobectví a svévoli než o Boží lásce. Rabíni představovali Boha jako zákonodárce, jehož nařízení lidé nejsou schopni dodržovat. Vzbuzovali v lidu představu, že Bůh je tyran, a utvrzovali ho v tom, že zachovávání soboty podle Božích požadavků vyžaduje tvrdost a krutost. Kristovým posláním bylo tyto falešné představy vyvrátit. Rabíni jej nemilosrdně a nenávistně pronásledovali. On se však ani v nejmenším nepodřídil jejich požadavkům a dodržoval sobotu podle Božího zákona.

Jednou v sobotu se Ježíš vracel se svými učedníky z pobožnosti. Šli přes pole s dozrávajícím obilím. Ježíš se věnoval svému dílu do pozdních hodin, a když procházeli obilím, začali učedníci trhat klasy a jíst zrní, které z nich v dlaních vymnuli. V kterýkoli jiný den by si toho byl nikdo ani nevšiml, protože každý, kdo procházel polem, sadem nebo vinicí, si mohl utrhnout a sníst, co chtěl (viz Dt 23,25.26). V sobotu to však bylo pokládáno za znesvěcení dne odpočinku. Trhání klasů se považovalo za sklizeň a vymnutí zrn v dlani za mlácení. Podle rabínů se tedy jednalo o dvojí přestoupení.

Farizejští zvědové si hned stěžovali Ježíši: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!“ (Mt 12,2)

Když Ježíše obvinili z porušování soboty u Bethesdy, obhajoval se tím, že je Božím Synem a jedná v souladu s vůlí svého Otce. Tentokrát farizeové napadli jeho učedníky. Ježíš je odkázal ke Starému zákonu a připomněl jim několik skutků, které Boží služebníci také vykonali v sobotu.

Židovští učitelé byli pyšní na svoji znalost Písma, ale Spasitel jim svou odpovědí vytkl jeho neznalost. Řekl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je… A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží.“ „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“ „A nečetli jste v Zákoně, že kněží službou v chrámě porušují sobotu, a přesto jsou bez viny? Pravím vám, že zde je víc než chrám.“ „Syn člověka je pánem i nad sobotou.“ (L 6,3.4; Mk 2,27; Mt 12,5.6; Mk 2,28)

Pokud bylo správné, že David zahnal svůj hlad tím, že jedl chléb určený pro svatou službu, pak bylo v pořádku i to, že si učedníci ve svatý sobotní den utrhli obilné klasy, aby se nasytili. Kněží vykonávali v sobotu v chrámu mnohem víc práce než v jiné dny. Kdyby byli totéž dělali ve světském zaměstnání, byl by to hřích; oni však svou prací sloužili Bohu. Vykonávali obřady, které ukazovaly na Kristovu vykupitelskou moc, a jejich činnost byla v souladu s cílem soboty. Nyní však přišel sám Kristus. Učedníci se jako jeho spolupracovníci zapojili do Boží služby a vše, co bylo třeba vykonat v zájmu Božího díla, se mohlo konat i v sobotu.

Kristus chtěl poučit své učedníky i své nepřátele o tom, že služba Bohu je vždy na prvním místě. Cílem Božího díla ve světě je vykoupení člověka a vše, co se v zájmu tohoto díla musí udělat v sobotu, je v souladu s přikázáním o sobotě. Své vysvětlení Ježíš ukončil tím, že se prohlásil svrchovaným „pánem nad sobotou“ – pánem nad všemi spornými otázkami a nad celým zákonem. Věčný soudce zprostil učedníky viny. Odvolal se právě na ta ustanovení, z jejichž přestupování byli obviněni.

Ježíš nejenže vytkl svým nepřátelům neznalost Písma, ale prohlásil, že ve své slepotě nepochopili smysl soboty. Řekl: „Kdybyste věděli, co znamená ‘milosrdenství chci, a ne oběť’, neodsuzovali byste nevinné.“ (Mt 12,7) Množství bezduchých obřadů nemohlo nahradit opravdovost a lásku, které provázejí pravou víru v Boha.

Ježíš znovu zopakoval, že oběti samy o sobě nemají žádný význam. Jsou jen prostředkem, nikoli cílem. Jejich posláním je nasměrovat člověka ke Spasiteli, a uvádět jej do souladu s Bohem. Bůh oceňuje službu lásky. Obřady, ve kterých láska chybí, jej urážejí. Tak je tomu i se sobotou. Jejím cílem bylo přivádět člověka do společenství s Bohem. Když však lidskou mysl pohltily únavné obřady, smysl soboty byl převrácen. Pouhé vnější zachovávání dne odpočinku bylo výsměchem Božímu přikázání.

 

Uzdravení člověka s odumřelou rukou

Jindy přišel Ježíš v sobotu do synagogy a viděl tam člověka s odumřelou rukou. Farizeové ho sledovali, byli zvědaví, co udělá. Spasitel dobře věděl, že když uzdraví nemocného v sobotu, budou jej pokládat za přestupníka zákona. Ani tentokrát však nezaváhal a rozhodl se zbořit přehradu požadavků a tradic, která bránila správnému zachovávání soboty. Ježíš vyzval postiženého, aby k němu přistoupil a zeptal se: „Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?“ Nevykonat dobrý skutek, když se k němu naskytla příležitost, totiž podle židovské tradice znamenalo spáchat zlo, nezachránit život znamenalo zabít. Ježíš použil proti rabínům jejich vlastní učení. „Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: ‘Zvedni ruku!’ Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá.“ (Mk 3,4.5)

Když se Ježíše ptali: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat?“ odpověděl: „Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.“ (Mt 12,10-12)

Zvědové se neodvážili Ježíši odpovědět v přítomnosti tolika lidí. Báli se, aby se nedostali do těžkostí. Věděli, že Ježíš mluví pravdu. Raději by nechali člověka trpět, než by porušili své zvyky. Zvíře by však zachránili, protože jinak by jeho majitel utrpěl škodu. Měli větší péči o němou tvář než o člověka stvořeného k Božímu obrazu. Tak se projevuje každé falešné náboženství. Začíná jako lidská touha vyvýšit se nad Boha, a potom člověka ponižuje hůře než zvíře. Každé náboženství, jež bojuje proti Boží svrchovanosti, připravuje člověka o slávu, kterou měl při stvoření a kterou mu chce Kristus vrátit. Falešná náboženství vedou své stoupence k tomu, že přehlížejí potřeby, utrpení a práva lidí kolem sebe. Evangelium staví člověka velmi vysoko, stále má na paměti, že byl vykoupen Kristovou krví, a proto učí citlivému přístupu ke všem potřebným a trpícím. Pán Bůh řekl: „Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato, člověk bude nad zlato z Ofíru.“ (Iz 13,12)

Když se Ježíš zeptal farizeů, zda je správné konat v sobotu dobré skutky, nebo zlé, zachránit život, nebo jej zmařit, nastavil tím zrcadlo jejich bezbožným úmyslům. S nenávistí v srdci usilovali o jeho smrt, zatímco on zachraňoval život a přinášel radost celým zástupům. Bylo lepší v sobotu zabít, jak měli v plánu, nebo uzdravit nemocného, jako to udělal on? Bylo správnější uvažovat v svatý Boží den o vraždě, nebo mít v srdci lásku ke všem lidem a projevovat ji skutky milosrdenství?

Uzdravením odumřelé ruky Ježíš zavrhl židovskou tradici, přitom však nijak nenarušil čtvrté přikázání Božího zákona. Prohlásil: „Je dovoleno v sobotu činit dobře.“ (Mt 12,12) Zrušením nesmyslných židovských předpisů Ježíš sobotu vyvýšil. Jeho žalobci svatý Boží den naopak znesvěcovali.

 

Trvalá platnost

Lidé, kteří věří, že Kristus zrušil zákon, tvrdí, že přestoupil přikázání o sobotě a totéž schválil i učedníkům. Je to vlastně stejný názor, jaký tehdy zastávali malicherní Židé. Popírá svědectví samého Krista, který řekl: „Já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ (J 15,10) Ani Spasitel, ani jeho učedníci nepřestoupili přikázání o sobotě. Vždyť Kristus byl živým představitelem zákona. Nikdy nepřestoupil ani jedno svaté přikázání. Když viděl zástup, který čekal, až se naskytne příležitost, aby jej mohl odsoudit, řekl: „Kdo z vás mě usvědčí z hříchu?“ (J 8,46)

Spasitel nepřišel zrušit to, co lidem oznámili patriarchové a proroci. Vždyť jejich ústy hovořil on sám. Všechny pravdy Božího slova pocházejí od něho. Tyto vzácné drahokamy se však dostaly do špatného prostředí. Jejich světlo bylo zneužito pro podporu bludu. Bůh si přál, aby byly vyňaty ze lži, která je obklopovala, a zasazeny do pravdy. To však mohl udělat jen on. Pravda smíšená s bludem sloužila nepříteli Boha i člověka. Kristus přišel a představil pravdu tak, aby co nejlépe oslavovala Boha a pomáhala při záchraně lidstva.

Ježíš řekl: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“ (Mk 2,27) Boží přikázání byla ustanovena pro dobro lidstva. „To všechno je kvůli vám.“ „Ať Pavel nebo Apollos nebo Petr, ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.“ (2 K 4,15; 1 K 3,22.23)

Bůh dal lidem Desatero jako požehnání a jeho součástí je i přikázání o sobotě. Mojžíš prohlásil: „Hospodin nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení, báli se Hospodina, svého Boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny, aby nás zachoval při životě.“ (Dt 6,24) Prostřednictvím žalmisty dostal Izrael poselství: „Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem!“ (Ž 100,2-4) Hospodin vyhlašuje, že „všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku,“ přivede „na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblaží radostí“ (Iz 56,6.7).

„Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“ (Mk 2,28) V těchto slovech je skryto poučení i útěcha. Sobota byla ustanovena pro člověka, a proto je dnem Páně. Patří Kristu. Vždyť „všechno povstalo skrze“ něho „a bez něho nepovstalo nic“ (J 1,3). Protože stvořil všechno, stvořil i sobotu. Oddělil ji na památku stvořitelského díla. Sobota nám ho připomíná jako Stvořitele a ukazuje i na jeho posvěcující moc. Zvěstuje, že Kristus, který stvořil všechny věci na nebi i na zemi a který všechno udržuje, je hlavou církve a svou mocí nás smířil s Bohem. Když Bůh mluvil o Izraeli, řekl: „Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já Hospodin je posvěcuji.“ (Ez 20,12) Sobota je tedy znamením Kristovy posvěcující moci. Je určena každému, koho Kristus posvěcuje. Patří všem, kdo se skrze něho stávají součástí Božího Izraele.

Hospodin říká: „Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným… Tu nalezneš rozkoš v Hospodinu.“ (Iz 58,13.14) Sobota bude radostí pro každého, kdo ji přijímá jako svědectví Kristovy stvořitelské a vykupitelské moci. Ten, kdo v ní vidí Krista, raduje se v něm. Sobota poukazuje na dílo stvoření jako na důkaz Kristovy vykupitelské moci. Připomíná ztracený pokoj ráje a vypráví o obnoveném pokoji, který se k lidem vrací skrze Spasitele. Celá příroda opakuje jeho pozvání: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Mt 11,28)